star_border

Информация относно условията и реда за подаване на сигнал за нарушения

Подаване на сигнал за нарушение, чрез вътрешен канал

Чрез вътрешния канал за подаване на сигнали за нарушения на „БАУМИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), всяко лице, което е:

а) работник, служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

б) лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;

в) лице със статут на самостоятелно заето лице;

г) доброволец или стажант (в т.ч. неплатен стажант);

д) съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

е) лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;

ж) кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

з) лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

и) работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

Сигналът следва да съдържа информация за нарушение в една от следните области

Сигналът за нарушение следва да попада в някоя от следните области, попадащи в предметния обхват на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, както следва:

1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

3. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. Извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. Нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

Не се разглеждат сигнали за нарушения, извън посочените области, по реда на ЗЗЛПСПОИН и съгласно тук посочените ред, условия и срокове.

Ред за подаване на сигналите

1. Чрез изградения от „БАУМИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД вътрешен канал за подаване сигнали за нарушения, сигнал за нарушение, в една от посочените области, лицата по I. могат да подадат устно или писмено.

Сигналът се подава по един от следните начини:

а) на електронен адрес: infosignal@baumit.bg;

б) чрез телефонен разговор на: 02 9266 948;

в) на предварително уговорена с Длъжностното лице по разглеждане на сигнали лична среща;

г) с писмо на адрес: гр. Елин Пелин, ул.“България“ № 38.

2. По реда на ЗЗЛПСПОИН и тук описаните уловия не се образува проверка по анонимно подаден сигнал.

3. Когато сигналът се подава писмено се попълва формуляр, по утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) образец, който може да откриете на интернет страницата на Комисията, в раздел Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН

Сигналът следва да съдържа най-малко следната информация:

а) Трите имена, адрес, телефон за връзка и електронен адрес (ако има такъв) на подателя;

б) Имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно; 

в) Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

г) Дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. 

д) Към сигнала могат да бъдет приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

4. Когато подаденият сигнал не съдържа цялата, пълна и точна информация, посочена по-горе или съдържа очевидно невярни или противоречиви твърдения, на подателя на сигнала се изпращат указания за отстраняване на нередовностите, в 7-дневен срок, сичтано от получаването на сигнала. При неотстраняване на нередовностите в същия срок, сигналът, заедно с приложенията към него се връщат на подателя и производството се прекратява.

5. По подадени редовни, допустими и основателни сигнали се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия в срок от 3 месеца от регистрацията на сигнала.

Регистрация на сигнала

В 7-дневен срок от получаването на сигнала на подателя се изпраща потвърждение за регистрацията на подадения от него сигнал, във вътрешния регистър за сигнали, ведно с уникален идентификационен номер (УИН), издаден от КЗЛД.

Сигнали с приоритет

С приоритет се разглеждат сигналите за нарушения, при които е налице налице риск за живота, здравето, достойнството и свободата на сигнализиращото лице, негови близки, колеги, контрагенти и други, както и на трети лица или е вероятно да се породи такъв риск. На следващо място – сигнали за нарушения, които биха били основание за ангажиране материалната отговорност на предприятието, относно санкции и/или обезщетения за вреди в големи размери, както и отнемане на лиценз, разрешително или друг документ, даващ основание за упражняване на конкретен вид дейност или професия. 

Конфликт на интереси

Сигнал, подаден срещу Длъжностното лице по разглеждане на сигнали, се разглежда от служител, определен с нарочна заповед на представляващия предприятието или друго, упълномощено да издава такива заповеди лице. Заповедта се издава за конкретния случай.

Отказ от образуване и прекратяване на проверката

1. Не се образува производство, а започналата проверка се прекратява, когато подаденият сигнал е:

а) нередовен и нередовностите не са отстранени в указания срок;

б) съдържа неверни или заблуждаващи твърдения за факти и нередовностите не са отстранени в указания срок;

в) съдържа твърдения за нарушения, извън предметния обхват на закона и горепосочените области;

г) се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години;

д) е подаден анонимно;

2. При прекратяване на проверката или отказ от образуване, подателят на сигнала се уведомява съответно.

Препращане на сигнала до Комисията за защита на личните данни

Длъжностното лице препраща сигнала в цялост до КЗЛД, когато със сигнала се съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и когато сигналът се отнася до дейността на друг задължен субект. Сигналът се препраща и когато е необходимо предприемане на действия от страна на Комисията. Преди препращането Длъжностното лице уведомява подателят на сигнала. 

Разглеждане на сигнала по същество и задължение за съдействие, предприемане на действия

1. Длъжностното лице по разглеждане на сигнали може да изисква от подателя, служители на задължения субект и трети лица допълнителни сведения. На следващо място -  да изслушва засегнатото лице, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД, за което се уведомява подателят на сигнала. 

2. Когато фактите и обстоятелствата, посочени в сигнала се потвърдят от събраните доказателства, Длъжностното лице предприема действия за преустановяване или предотвратяване на нарушението, а когато това е извън неговата компетентност, изготвя и предоставя на представителя на предприятието мотивирано предложение за предприемане на конкретни мерки за преустановяване или предотвратяване на нарушението.

3. В срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждението за регистрация на сигнала и когато сигналът е допустим и редовен и съответно разгледан, подателят на сигнала и засегнатото лице се уведомяват за резултатите от проверката и предприетите действия. 

Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Подателят на сигнал за нарушение се порзва със защита по закона, от момента на подаване на сигнала, чрез вътрешен или външен канал, когато сигналът е за нарушение, попадащо в обхвата на закона и настоящите правила, подаден е в сроковете и при условията на закона и подателят е имал основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението е била вярна към момента на подаването на сигнала. Със защита в този случай се ползват и близки и колеги на подателя, подпомогнали за подаване на сигнала, както и юридическите лица, в които притежавате дялово участие, за които работите или с които сте свързани по друг начин в работен контекст.

Отговорност на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление. Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението. Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, попадащи в обхвата на този закон, и тази информация включва търговска тайна и когато това лице отговаря на условията на този закон, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

Информация за подаване на сигнали

Формуляр за подаване на сигнал