star_border

Център за професионално обучение (ЦПО) при Баумит България ЕООД

Кога е съзъдаден ЦПО при Баумит България ЕООД?

Центърът за професионално обучение при Баумит България ЕООД е създаден въз основа на лицензия № 200812561 от 19.03.2008 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България. Предметът на лицензията включва обучения по 15 строителни специалности.

Какви са основните цели и задачи на центъра?

Професионално обучение по най-съвременните строителни системи и включени в тях продукти, произвеждани от Баумит.

Каква е организацията на учебния процес?

Организационната форма за обучение в Центъра за професионално обучение на Баумит е квалификационен курс. Курсовете се провеждат в малки групи до 10 човека в дневна форма на обучение.

Какви са изискванията към кандидат-курсистите?

Курсистите трябва да са навършили 16 години. Да имат завършен клас от основното или средното образование или завършена степен на образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Как се организират курсовете?

Предложението за включване в предстоящи курсове става с молба от желаещите след одобрение от регионалните мениджъри на Баумит България.

Как се провеждат самите обучения?

Най-напред се провежда теоретично обучение на курсистите по предварително утвърдена програма. Следва практическо обучение на реални обекти.

Как се завършва и удостоверява професионалното обучение

Обучението завършва с писмен тест по съответната специалност и практически изпит на реален обект.
За завършеното професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение

Колко са обучените курсисти?

От март 2008 до декември 2018 са проведени 56 квалификационни курса с общ брой на обучаващите се - 689. От тях 50 курса са били квалификационни за Баумит Интегрирани топлоизолационни системи. Квалификационите курсове за Баумит машинни мазилки и шпакловки са 6.

Кои са преподавателите в ЦПО към Баумит България?

Преподавателите са инженери- продуктови мениджъри с дългодишен стаж като служители на Баумит. Преминали са през производствения и търговския процес. Допълнителна квалификация са получили в специализирани квалификационни курсове, както в България, така и в чужбина.

Ако имате въпроси се свържете с нас:

0889 918 310