star_border

Заявление за предоставяне на търговска гаранция

І. Определения и тълкуване:

В настоящите „ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ” изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях както следва:
ГАРАНТ - „Баумит България” ЕООД като дружество – производител;
ГАРАНЦИЯ - терминът следва да се разбира в смисъл на преклузивен срок за ангажиране отговорността на „Баумит България” ЕООД като производител на материали
за изпълнение на топлоизолационни системи;
ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯ - получател на гаранцията може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което е инвеститор или изпълнител (строител) на Баумит
топлоизолационна система;
ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ – гаранцията се издава за положена Баумит топлоизолационна система на цяла сграда, а при многосекционни сгради - за отделна секция,
която е конструктивно самостоятелна.
ГАРАНЦИЯ не се издава за отделни елементи от фасади на сгради (отделни апартаменти или отделни етажи от сгради), които не са включени в инвестиционен проект
за цялостна топлоизолация;
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА - всяко физическо или юридическо лице, натоварено от инвеститор или получател на гаранция да извърши
цялостно полагане на БАУМИТ топлоизолационна система върху конкретен обект на ГАРАНЦИЯ.

ІІ. Минимална гаранция

„Баумит България” ЕООД гарантира качеството на произвежданите и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.

III. Придобиване на удължени гаранции от 10 и 15 години:

III.1. РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

  • на интернет-страницата ни www.baumit.bg, като използвате бутона "свържете се с нас";
  • чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
  • да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте листа за контакти в нашата интернет-страница).
Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, Получателят на гаранцията се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).

Регистрацията на , Получателят на гаранцията поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес .


III. 2. Условия за придобиване на УДЪЛЖЕНА 10 годишна гаранция:

Баумит България ЕООД издава 10 години гаранция в писмен вид при следните условия:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:
■ Баумит Опън плюс, Опън Терм, СтарТерм или ПроТерм;
■ Баумит СтарТекс;
■ Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
■ Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
■ Баумит НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
■ Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани
топлоизолационни системи (ИТИС).

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА
и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци,
декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на
топлоизолационната система. За това действие се попълва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.

4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.

5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на
технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.

6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира,
че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА
предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.


III. 3. Условия за придобиване на УДЪЛЖЕНА 15 годишна гаранция

Баумит България ЕООД издава 15 години гаранция в писмен вид при следните условия:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
■ Баумит Опън плюс, Опън Терм, СтарТерм или ПроТерм;
■ Баумит СтарТекс;
■ Баумит СтарКонтакт бял;
■ Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
■ Баумит НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
■ Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС .

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му
предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция.

4. Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:
4.1. подготовка на основата;
4.2. лепене на топлоизолационните плочи;
4.3. дюбелиране на плочите;
4.4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;
4.5. полагане на пастообразна мазилка;
4.6. изпълнение на цокъла;
4.7. полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните
препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система.

5. За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от
протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир, технически ръководител, управител).

6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации
и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.

7. ГАРАНЦИЯТА е валидна както по отношение на качествата на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се
установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на топки), които не са могли да бъдат установени при посещение от служител на ГАРАНТА.

8. Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основаващо се на
представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.

IV. Допълнителни гаранционни условия:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на топлоизолационната система;
2. ГАРАНЦИЯТА обхваща дефекти, които се появяват в рамките на гаранционния срок;
3. Дефекти, които възникват, докато тече срокът на ГАРАНЦИЯТА, и които са потвърдени от ГАРАНТА, се овъзмездяват за сметка на ГАРАНТА на стойност:
■ за 5 и 10 годишен гаранционен срок - равняваща се на стойността на материалите;

■ за 15 годишен гаранционен срок ГАРАНТЪТ овъзмездява притежателя на ГАРАНЦИЯТА по взаимно споразумение.
4. В случай, че се появи дефект, притежателят на ГАРАНЦИЯТА трябва в срок не по-късно от 10 работни дни от появата на дефекта да изпрати писмено уведомление до ГАРАНТА, съдържащо изчерпателно описание на дефекта;

5. Условие за разглеждане на уведомлението е представянето на оригиналната ГАРАНЦИОННА КАРТА;
6. След получаване на уведомлението, ГАРАНТЪТ трябва в едноседмичен срок да констатира наличието или липсата на гаранционно събитие;
7. Притежателят на ГАРАНЦИЯТА е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ за констатиране на дефектите. Констатирането се извършва с протокол, с който
ГАРАНТЪТ установява наличие или отсъствие на гаранционно събитие;
8. При възникване на спор относно констатациите на ГАРАНТА, в тежест на притежателя на ГАРАНЦИЯТА е да докаже наличието на гаранционно събитие;
9. Начинът и сроковете за овъзмездяване на дефектите се определят от ГАРАНТА и се съобщават на притежателя на ГАРАНЦИЯТА, след безспорно установяване на
наличието на гаранционно събитие.

Гаранцията не покрива:

1. Дефекти, възникнали в резултат от неправилно използване на материалите;
2. Дефекти, произтичащи от неспазване на условията, посочени в техническите карти на продуктите и технологията, описана от ГАРАНТА в Ръководството за
полагане на Баумит ИТИС в последната му към момента на изпълнение на ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ редакция;
3. Дефекти, произтичащи от неспазени специфични препоръки на служителя на ГАРАНТА, описани в първоначалния инструктаж или в протоколите от мониторинга на
ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ.
4. Дефекти, които са възникнали в резултат на използването на материали от други производители, които не са елемент от Баумит ИТИС;
5. Дефекти, породени от неправилна експлоатация на топлоизолационната система;
6. Дефекти, причинени от механични повреди;
7. Дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства.

V. Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да
приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен
ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с
другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с
договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един
месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3)(Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена
заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи
разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.
113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде
извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между
продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:
1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на
потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на
потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;
2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция;
териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена
търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на
търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.