Условия за участие в конкурса "Фасада на годината 2022-2023"

Цел на конкурса

Целта на конкурса е да бъдат оценени сградите, които съчетават творческото виждане на архитекта с високото качество на използваните продукти и професионално изпълнение, като с това допринасят значително за култивирането на населените места и ландшафта в Република България.

Организатор

Баумит България

02/ 9266911


office@baumit.bg

Право на участие

В конкурса „Фасада на годината 2022-2023“ участват обекти, завършени през годините 2022 и 2023. Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 30.06.2023.

До участие в Конкурса се допускат юридически и физически лица (архитекти, изпълнители и инвеститори), които са попълнили формуляр за участие, при условие, че кандидатстващият обект не е в противоречие с правилата на конкурса.

За да бъде допуснат до участие един обект е необходимо 66% от площта на фасадата му да бъде изпълнена с  материали в система с марка “Баумит”.

В конкурса могат да участват само обекти, получили Разрешение за ползване на строежа (Протокол 16).

Рамкови условия на Конкурса

Конкурсът се обявява публично и достъпно, чрез медии, интернет и социалните мрежи в интернет.

За всеки участващ обект се попълва заявление за участие чрез утвърден от организаторите Формуляр. Формулярът се подписва от архитекта, инвеститора и изпълнителя на обекта. В него трите страни заявяват, че са съгласни обектът да участва в конкурса и че предварително са се разбрали за разпределението на наградата, в случай на нейното спечелване. Освен това във Формуляра страните декларират съгласие, че обектът по-нататък може да участва (ако е класиран от журито) в международния конкурс на Баумит Life Challenge.

Обектът може да е номиниран само от един заявител, като той е длъжен да уведоми за участието в конкурса останалите страни по случая.

Заявлението за участие трябва да съдържа:

1. Наименование на обекта 

2. Точен адрес на обекта

3. Категорията, в която се състезава:

  • Еднофамилни къщи – ново строителство
  • Жилищни сгради – ново строителство
  • Нежилищни сгради – ново строителство
  • Термично саниране
  • Реновиране на исторически сгради
  • Вдъхновени от структурата

4. Пълни данни (име, адрес, телефон, факс, имейл) на всички страни на инвестиционния процес - архитект, изпълнител, инвеститор.

5. Описание на използваните продукти с марка „Баумит”:

  • Интегрирана топлоизолационна система „Баумит”, включително крайното покритие
  • Баумит мазилкова система, включително крайно покритие „Баумит”

Към заявлението на всеки обект, трябва да бъде предоставена фото-документация от мин. 5 дигитални снимки на обекта, от които ясно се вижда цялостният вид на сградата и ситуирането ѝ в околното пространство, както и детайли на изпълнението на основните части на фасадното оформление. Препоръчително е предоставянето на фото-документация на отделните етапи на изграждането на фасадата, от които ясно личи спазването на технологичните предписания. Всеки представен обект се публикува публично в интернет, като това представяне съдържа информация за използваните Баумит материали, име на инвеститора, на автора на проекта (архитекта), изпълнителя и снимков материал.


Забележка: Документацията, съпровождаща участието на обектите в Конкурса, остава при инициаторите на конкурса с право на публикация и участие в изложби и презентации, публикации в интернет, като участниците в конкурса запазват авторските си права. В случай, че документацията не отговаря на техническите изисквания за качествено представяне на обекта с рекламни цели, инициаторите не бива да бъдат възпрепятствани да си набавят необходимата документация. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Жури

Професионално жури:
На 19 октомври 2023 г. професионално жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, ще определи по максимум 6 обекта от всяка категория, които ще получат възможността да участват в международния конкурс на Баумит интернационал Life Challengе.

От номинираните 6 обекта във всяка категория професионалното жури определя първа, втора и трета награда „Фасада на годината 2022-2023“.

Гласуване по интернет:

От 01. септември до 30. септември 2023 г. ще се състои интернет-гласуване за определяне на „Фасада на публиката“. Всеки посетител на страницата на страницата на конкурса има право да гласува за представените фасади. Фасадата, спечелила най-много гласове, става носител на приза „Фасада на публиката“.

Награди

Награди от професионалното жури:

Професионалното жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, разглежда на свое заседание кандидатстващите фасади по категории, споменати по-горе. Най-напред то определя максимум по 6 номинации от всяка категория, които ще получат правото да се състезават в международния конкурс на Баумит Life Challenge.

След това от номинираните 6 обекта във всяка категория, журито определя първа, втора и трета награда „Фасада на годината 2022-2023“, като всеки от участниците победители получава почетна статуетка и грамота.

Баумит България ЕООД си запазва правото да избере и раздаде поощрителни награди.

Награда „Фасада на публиката“:

След приключване на електронното гласуване, фасадата, събрала най-много гласове независимо от категорията, ще бъде премирана с почетна грамота "Фасада на публиката".

Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на заявление за участие в конкурса, заявителите автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила се отправят писмено и подлежат на конкретно решение от организатора на конкурса.

Защита на личните данни

Баумит България ЕООД, ЕИК №: 121006242, гр. Елин Пелин, ул. България № 38 е администратор на лични данни и обработва предоставените от Вас лични данни за целите на организирането, провеждането и медийното и онлайн отразяване на Конкурс „Фасада на годината“, в това число етапите на гласуване и награждаването.

С предоставянето на необходимите лични данни, съгласно правилата за участие в Конкурс, Вие  потвърждавате, че предоставените Ваши лични данни и лични данни на страните, участвали в инвестиционния проект, са истинни, пълни, точни и актуални и се предоставени на Баумит със знанието и съгласието на физическите лица, до които се отнасят.

Събраните в хода на Конкурса лични данни, Баумит България ще обработва и съхранява през времето на провеждане и отразяване на конкурса, както и в сроковете по данъчното и счетоводното законодателство, с оглед отчетността на дружеството.

Носителите на предоставените и събрани в хода на Конкурса лични данни разполагат с право на достъп до личните си данни; коригиране на неточни данни; изтриване на данни (правото ”да бъдеш забравен”); ограничаване на обработването;  преносимост на личните им данни; възражение срещу обработването на личните им данни; оттегляне на съгласието за обработване на личните им данни; жалба до Комисията за защита на личните данни.

За повече информация - Политика по управление на лични данни.