Вертикална планировка около хотел с използването на Баумит ГалаДрейн

Много често, разхождайки се по улиците се натъкваме на тротоарни настилки, по които трудно се ходи – плочите се клатят, пропадат, локви от вода под тях опръскват краката ни, много от тях са начупени или са с различна визия, форма и качество. Същото се отнася и за плочници, върху които се движат превозни средства.

Причините за това състояние са от различно естество: некачествени плочи и павета, използване на други некачествени или неподходящи строителни материали, непознаване на технологията за изпълнение или поевтиняването ѝ и т.н.

Съвременните изисквания при изпълнението на площадките и тротоара около сградите налагат все по-често да се замисляме над въпроси като:

 • Как настилката да бъде достатъчно здрава, за да не сляга и да не се поврежда при движение на коли и хора;
 • Как при дъжд водата да не се събира и да създава естествени езера поради запушените с листа и други боклуци решетки на уличните шахти, как тази вода бързо и безпрепятствено да се отведе;
 • Как, едновременно с това, да не се налага изграждането на канализация за големи дебити за поемане на водите при силни, интензивни валежи;
 • Как да се предотврати замръзване на водата под настилката, което в един момент води до разрушаване на плочите/паветата;
 • Как да се намали опасността от слягане на основата;
  Как да се избегне появата на изсолявания (бели петна от отложил се варовик) по фугите и плочите;
 • Как да се предотврати опасността от развитие на растения (корени) във фугите между плочите/паветата.

За решаването на изложените и други проблеми от подобен характер специалистите от Баумит имат разработени системни продукти, които да са съобразени с условията на всеки един обект. Използването на тези продукти и комбинирането им зависи от конкретния обект, от конкретните условия и от целите, които са поставени в процеса на проектиране.

За правилното изпълнение на вертикалната планировка се изисква спазването на някои основни принципи:


 1. Трябва да е подготвена добра основа, която да осигури равномерно разпределение на натоварването и така да се намали опасността от непредвидено слягане или пропадане;
 2. При водоплътна основа, да се предвиди така, че водопропускливите пластове над нея да бъдат под границата на замръзване на почвата. Да се осигури наклон за оттичане на попиващите и просмукващи се води към подходящи странични участъци извън площите с положена настилка или към изградена към обекта дренажна система;
 3. Ако водата в основата на настилката ще се задържа по-продължително, трябва да се предвиди нейното максимално ниво да бъде под границата на замръзване на почвата;
 4. Основата трябва да е добре уплътнена.

За конкретния обект – хотел в град София трябваше да отговорим на следните въпроси: Как да изпълним плочника, по който се придвижват превозни средства към входа на хотела и площадката с парко-места край него? Кое е доброто решение за паважната настилка?

Отговорите на тези въпроси открихме в използването на продукти от серията ГАЛА. Технологията за полагане на нова настилка след отстраняване на компрометираната стара, включва следното:

 • Отстраняване на старата настилка и почистване на основата до бетонната плоча на подземните помещения на хотела, включително изсмукване на прахта. Възстановяване  на компрометираните участъци от хидроизолацията.
 • Проверка на наклоните на основата, дали навсякъде те са в посока към наличните отвеждащи канавки, за да осигури възможност за просмукалата се през фугите или страничните участъци вода да се оттича към съществуващата канализационна система;
 • Доставка в силоз на дренажния разтвор за паваж Баумит ГалаДрейн на обекта и разбъркване с проточен смесител – елемент от подсилозното стопанство. 

смесител

 • Консистенцията на разтвора трябва да бъде настроена така, че при формирането с длани на топка от него, тя да не се разпада или да не се разтича. ГалаДрейн
 • Дебелината на полагане на разтвора е приета ок. 4 см, което е съобразено с текущите коти на основата и размера на новите бетонови павета. Нивата на полагане трябва да следват проектните коти, понижени с височината на паветата, като трябва да се предвиди и слягането на последните, вследствие от уплътняването им в пресния разтвор. За постигането на равна повърхност на паветата трябва да се подравни отлично подложката. Това става с използването на метални профили, които служат за „майки”. Помежду им насипаният разтвор се изтегля с мастар. изтегляне с мастар
 • След подравняването „майките се изваждат внимателно, а празното пространство се запълва внимателно с материала;
 • Паветата се редят на фуга от ок. 3 мм, зададена от зъбчетата, оформени фабрично по страните им (снимка 4). При топло време е препоръчително те да се навлажняват предварително обилно с вода. Реденето се изпълнява на участъци, за да не пресъхва подложеният под тях дренажен разтвор Баумит ГалаДрейн. В крайните участъци, където не могат да се монтират цели елементи (павета, плочи), се изрязват парчета от тях, като предварително се вземат точните размери за всяка позиция; изрязване на паветата
 • Трябва да се предвидят разширителни фуги, като за конкретния обект ролята на такива в надлъжна посока се изпълнява от разположените по дължина на площадката линейни канавки между канализационните шахти. В напречна посока е предвидено изпълнението на още няколко такива фуги, като местата (сеченията) са подбрани в зависимост от конкретните размери и оформление на площадката;
 • След завършването на всеки отделен участък може да се пристъпи към фугиране на пространствата между паветата с пясък.  Пясъкът трябва да е с подходяща зърнометрия, така че да навлиза безпрепятствено и да успява да запълни цялото пространство от фугите по дебелината на бетоновите павета. Той се разнася внимателно с широка четка върху фугите. След запълването им, излишният пясък се измита; фугиране
 • Паветата се трамбоват с лека вибрационна плоча;трамбоване с вибрационна плоча
 • Накрая повърхността се омокря с вода, която се разпръсква с маркуча, за да се образуват капчици като от ситен дъжд; омокряне на повърхността
 • След около 7 дни, когато подложката е набрала достатъчна якост и върху настилката може да се ходи, фугите се дозапълват с пясъка за фугиране. Повърхността отново се омокря внимателно с вода (под формата на ситен дъжд). След изсъхването на паветата, евентуални остатъци от пясъка на повърхността се измитат с четката.
 • Върху готовата настилка може да се прилага леко натоварване (спорадично движение на леки автомобили) – след около 14 дни, а пълно натоварване се допуска след минимум 28 дни.

Предимства

Предимствата на използваната технология при полагане на настилката се състоят в следното:

 1. Баумит ГалаДрейн притежава високи якостни показатели (отговаря на циментов разтвор с якост на натиск клас С 16/20 (20 N/mm2). Това дава възможност слоят да поема значителни натоварвания и да разпределя равномерно напреженията върху основата;
 2. Продуктът, чрез дрениращите си свойства позволява, достигналата до него вода от повърхността през фугите между паветата да преминава безпрепятствено и относително бързо да се стича към водоприемните канавки. Така попилата през фугите вода достига до отводнителната канализация без да се задържа под паветата, без да замръзва там, което би предизвикало разместване и разрушаване на настилката във времето;
 3. Силно се намалява опасността от образуване на бразди от автомобилни гуми върху настилката, благодарение на якостните показатели на материала;
 4. Силно порьозният дрениращ разтвор, със значителни по размери пори, прекъсва възможността за покачването на капилярна влага към повърхността;
 5. Слоят циментов разтвор не позволява развитието на корени, защото той прекъсва хранителната почвена среда;

С програма ГАЛА проектантите получават възможността да залагат качествени продукти, които да изпълняват необходимите изисквания. Изпълнителите притежават сигурни материали, които няма да компрометират резултатите от техния труд – така се гарантира дълготрайна експлоатация. Инвеститорите остават доволни от красивите площадки и алеи около сградите и дълги години могат да им се наслаждават, без да се нуждаят от допълнителни разходи за обновяване и ремонти.