Баумит - устойчивостта има много аспекти

Не от всичко по малко, а във всяка област по нещо специфично, но последователно.

Рецептата за успех на семейната компания Баумит с 25 клона в Европа е прилагането на добре обмислена дългосрочна стратегия. 

И всеки един от тези клонове стои зад разбирането на Баумит за устойчивост.

В бизнес лексикона е написано черно на бяло: Едно развитие се описва като устойчиво, ако нуждите на днешния ден са задоволени, без да се лишават бъдещите поколения от основата на живот.

Три стълба на устойчивост 

Възникнал през 90-те години на миналия век, моделът с три стълба беше използван за първи път на Световната среща на върха през 2002 г. в Йоханесбург като еталон за устойчивост в международните договори. Екологията, социалните въпроси и икономиката са 3-те стълба, които са еднакво важни и с еднаква тежест. Тоест, само ако екологичните, икономическите и социалните цели се постигат  едновременно и са еднакво важни, тогава екологичните, икономическите и социалните резултати на едно общество могат да бъдат осигурени и подобрени.

Трите стълба на устойчивост

Стълбът „екология“

Тук е важно да опазим околната среда с нейните природни ресурси. Изисква се съзнателно използване на вода, енергия и ограничени суровини. Конкретно това означава, че само толкова невъзобновяеми суровини могат да бъдат взети от земята, колкото могат да бъдат заменени с възобновяеми суровини.

Стълбът „икономика“

Да правите устойчив бизнес означава да правите бизнес по такъв начин, че да реализирате достатъчно печалба, за да можете да инвестирате в машини и висококачествени суровини. Бъдещите поколения не трябва да бъдат ощетени, необходими са дългосрочни стратегии.

„Социалният“ стълб

Фокусът тук е върху хората, тяхното достойнство и свободното развитие на тяхната личност. Следователно е необходимо да се осигури правосъдие, сигурност, справедливо заплащане, защита на интересите, както и образование и обучение.

устойчивост

Сива теория или жива практика

Един модел е толкова добър, колкото е добро неговото изпълнение. През 2022 г. компаниите са повече от наясно с неотложността на така цитираната устойчивост. Затова Баумит залага на мерки, които отговарят и на 3-те стълба на устойчивостта.

Социална отговорност

Баумит е доволен от ниската степен на текучество на своите служители в цяла Европа. Мнозина, които започват работа в Баумит, остават десетилетия и дори до пенсиониране. За да остане така, Баумит продължава да инвестира в личностното и професионално развитие на своите служители. Като производствена компания със собствени кариери и заводи за сухи строителни смеси като места за работа, здравето и безопасността са основен приоритет.

Корпоративно гражданство

Заводите на Баумит са важни работодатели в регионите. Но ангажиментът надхвърля заетостта на хората от района. Баумит носи социална отговорност към хората в тези региони и би искал да върне част от печалбите обратно на нуждаещите се - било то материали за училища и детски градини, било то чрез подкрепа на местни социални инициативи и проекти.

устойчивост

Действайте икономично – в дългосрочен план

Баумит винаги е разчитал на дългосрочен успех и по този начин на трайно сигурен растеж. И това успява с партньорства, които са също толкова дълготрайни. Баумит често работи с доставчици и клиенти от десетилетия и тази работа се характеризира с взаимно доверие. Подобно на Баумит партньорите ни действат устойчиво, купуват максимално регионално и не разчитат на краткосрочна оптимизация на печалбата чрез закупуване от най-евтините доставчици. Заедно обръщаме внимание на внимателното използване на ресурсите.

С всяка година все по-екологично

Безспорен остава фактът, че при производството на цимент и вар се отделя много CO2. Често обаче се забравя да се включи времевата ос при изчисляване на екологичния отпечатък. Здравата конструкция не само издържа много по-дълго: строителните материали на базата на цимент също свързват CO2 през годините - това е една изключителна характеристика.

Рециклиране – нашата концепция за устойчивост

Използването на старата постройка като кариера на утрешния ден означава да обмисляте нещата докрай. В областта на научноизследователската и развойната дейност Баумит работи върху увеличаване на рециклираното съдържание на продуктите до 25%. Баумит е пионер в Австрия с Baumit GO2morrow Recycling Concrete B20, произведен от 100% рециклирана зърнометрия. С тези и други продуктови иновации Баумит десетилетия наред генерира идеи с бъдеще.