Условия за участие в конкурса "Фасада на годината 2020-2021"

Цел на конкурса

Целта на конкурса е да бъдат оценени сградите, които съчетават творческото виждане на архитекта с високото качество на използваните продукти и професионално изпълнение, като с това допринасят значително за култивирането на населените места и ландшафта в Република България.

Организатор

Баумит България

02/ 9266911


office@baumit.bg

Право на участие

В конкурса „Фасада на годината 2020-2021“ участват обекти, завършени през годините 2020 и 2021. Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 15.10.2021.

До участие в Конкурса се допускат юридически и физически лица (архитекти, изпълнители и инвеститори), които са попълнили формуляр за участие, при условие, че кандидатстващият обект не е в противоречие с правилата на конкурса.

За да бъде допуснат до участие един обект е необходимо 66% от площта на фасадата му да бъде изпълнена с  материали в система с марка “Баумит”.

В конкурса могат да участват само обекти, получили Разрешение за ползване на строежа (Протокол 16).

Рамкови условия на Конкурса

Конкурсът се обявява публично и достъпно, чрез медии, интернет и социалните мрежи в интернет.

За всеки участващ обект се попълва заявление за участие чрез утвърден от организаторите Формуляр. Формулярът се подписва от архитекта, инвеститора и изпълнителя на обекта. В него трите страни заявяват, че са съгласни обектът да участва в конкурса и че предварително са се разбрали за разпределението на наградата, в случай на нейното спечелване. Освен това във Формуляра страните декларират съгласие, че обектът по-нататък може да участва (ако е класиран от журито) в международния конкурс на Баумит Life Challenge.

Обектът може да е номиниран само от един заявител, като той е длъжен да уведоми за участието в конкурса останалите страни по случая.

Заявлението за участие трябва да съдържа:

1. Наименование на обекта 

2. Точен адрес на обекта

3. Категорията, в която се състезава:

 • Еднофамилни къщи – ново строителство
 • Жилищни сгради – ново строителство
 • Нежилищни сгради – ново строителство
 • Термично саниране
 • Реновиране на исторически сгради
 • Вдъхновени от структурата

4. Пълни данни (име, адрес, телефон, факс, имейл) на всички страни на инвестиционния процес - архитект, изпълнител, инвеститор.

5. Описание на използваните продукти с марка „Баумит”:

 • Интегрирана топлоизолационна система „Баумит”, включително крайното покритие
 • Баумит мазилкова система, включително крайно покритие „Баумит”

Към заявлението на всеки обект, трябва да бъде предоставена фото-документация от мин. 5 дигитални снимки на обекта, от които ясно се вижда цялостният вид на сградата и ситуирането ѝ в околното пространство, както и детайли на изпълнението на основните части на фасадното оформление. Препоръчително е предоставянето на фото-документация на отделните етапи на изграждането на фасадата, от които ясно личи спазването на технологичните предписания. Всеки представен обект се публикува публично в интернет, като това представяне съдържа информация за използваните Баумит материали, име на инвеститора, на автора на проекта (архитекта), изпълнителя и снимков материал. Забележка: Документацията, съпровождаща участието на обектите в Конкурса, остава при инициаторите на конкурса с право на публикация и участие в изложби и презентации, публикации в интернет, като участниците в конкурса запазват авторските си права. В случай, че документацията не отговаря на техническите изисквания за качествено представяне на обекта с рекламни цели, инициаторите не бива да бъдат възпрепятствани да си набавят необходимата документация. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Жури

Професионално жури:

През месец ноември 2021 г. професионално жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, ще определи по максимум 6 обекта от всяка категория, които ще получат възможността да участват в международния конкурс на Баумит интернационал Life Challengе.

От номинираните 6 обекта във всяка категория професионалното жури определя първа, втора и трета награда „Фасада на годината 2020-2021“.

Гласуване по интернет:

От 01. ноември до 30. ноември 2021 г. ще се състои интернет-гласуване за определяне на „Фасада на публиката“. Всеки посетител на страницата на Баумит България или на страницата на конкурса има право да гласува за представените фасади във всяка една категория. Един посетител може да гласува максимално с пет звезди, за които обекти прецени. Фасадата, спечелила най-много гласове, става носител на приза „Фасада на публиката“.

Награди

Награди от професионалното жури:

Професионалното жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, разглежда на свое заседание кандидатстващите фасади по категории, споменати по-горе. Най-напред то определя максимум по 6 номинации от всяка категория, които ще получат правото да се състезават в международния конкурс на Баумит Life Challenge.

След това от номинираните 6 обекта във всяка категория, журито определя в по 3 награди както следва:

 • За първа награда в съответната категория – почетна статуетка грамота и парична награда от 3000лв.
 • За втора награда в съответната категория - почетна статуетка грамота и парична награда от 2000 лв.
 • За трета награда в съответната категория – почетна статуетка  грамота и парична награда от 1000лв.

Баумит България ЕООД си запазва правото да избере и раздаде поощрителни награди.

Награда „Фасада на публиката“:

След приключване на електронното гласуване, фасадата, събрала най-много гласове независимо от категорията, ще бъде премирана със статуетка и почетна грамота "Фасада на публиката".

Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на заявление за участие в конкурса, заявителите автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила се отправят писмено и подлежат на конкретно решение от организатора на конкурса.

Защита на личните данни

Баумит България ЕООД, ЕИК №: 121006242, гр. Елин Пелин, ул. България № 38 е администратор на лични данни и обработва предоставените от Вас лични данни за целите на организирането, провеждането и медийното и онлайн отразяване на Конкурс „Фасада на годината“, в това число етапите на гласуване и награждаването.

С предоставянето на необходимите лични данни, съгласно правилата за участие в Конкурс, Вие  потвърждавате, че предоставените Ваши лични данни и лични данни на страните, участвали в инвестиционния проект, са истинни, пълни, точни и актуални и се предоставени на Баумит със знанието и съгласието на физическите лица, до които се отнасят.

Събраните в хода на Конкурса лични данни, Баумит България ще обработва и съхранява през времето на провеждане и отразяване на конкурса, както и в сроковете по данъчното и счетоводното законодателство, с оглед отчетността на дружеството.

Носителите на предоставените и събрани в хода на Конкурса лични данни разполагат с право на достъп до личните си данни; коригиране на неточни данни; изтриване на данни (правото ”да бъдеш забравен”); ограничаване на обработването;  преносимост на личните им данни; възражение срещу обработването на личните им данни; оттегляне на съгласието за обработване на личните им данни; жалба до Комисията за защита на личните данни.

За повече информация - Политика по управление на лични данни.